Onze ouders

cartoon yellow

Er zijn veel ouders op verschillende manieren betrokken bij de school. Als lid van de ouderraad, de medezeggenschapsraad, een werkgroep of als klassenouder. Of incidenteel als hulpouder bij een activiteit van de kinderen.

Lidmaatschap van de OR 
Het lidmaatschap staat open voor alle ouders/verzorgers. De leden van de OR worden gekozen door het dagelijks bestuur, met instemming van de zittende leden van de OR.

Actuele informatie

Wilt u de agenda en/of notulen inzien van de vergaderingen van de ouderraad, of heeft u tips, vragen of opmerkingen over de ouderraad?  Laat het ons dan weten.
U kunt ook mailen naar ouderraad@dendoelhof.nl

Samenstelling ouderraad 2021-2022

Het dagelijks bestuur:

 • Nicole van Herwijnen (Voorzitter)
 • Carlien van de Ven (Penningmeester)
 • Chantal Pellemans (Secretariaat)
 • Danny Wijnands (Bestuurslid)
 • Hilde Stoffels (Bestuurslid)


Overige leden:

 • Bianca Beckers
 • Anja van der Meij
 • Sandra Sieben
 • Anita Kessels
 • Mariëlle Lammers
 • Yvonne van Mierlo
 • Rian Peeten

Verkeersouder:

 • Karin Beekers-Cortenbach

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak.
In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij hebben overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school.
Voorbeelden hiervan zijn de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, vakantieregeling, nieuwbouw/verbouwing, schoolplan, schoolreglement, schoolgids en formatieplan.
De MR heeft vervolgens de mogelijkheid om wel of geen instemming of advies te verlenen over deze voorstellen. Het gaat dus bij het MR-werk over het innemen van een gezamenlijk standpunt over voorstellen van de schoolleiding.

Samenstelling MR:

Ouders:

Laure Berben

Janne Simmer

Marieke Buddemeijer

Leerkrachten:

Bram van Dommelen (voorzitter)

Gonnie Verlijsdonk

Bianca Korsten

To top