Samenwerkingsverband

cartoon yellow

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs op de school ”om de hoek”. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
Naar de website van het samenwerkingsverband….

Om te zorgen dat er voor elk kind een zo passend mogelijke plek is in het onderwijs, zijn alle scholen in Nederland aangesloten bij een samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

Het samenwerkingsverband maakt onderlinge afspraken over hoe de diverse schoolbesturen zich inspannen om zoveel mogelijk kinderen verantwoord te kunnen begeleiden op de school ”om de hoek” of, als dat nodig is, in het speciaal (basis)onderwijs. Dus: “gewoon waar het kan, speciaal als het moet”. Hoe het samenwerkingsverband dat doet staat in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Den Doelhof is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Limburg. Daar vindt u ook het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Klik hier voor het schoolondersteuningsplan (SOP) van Den Doelhof.

Zorgplicht
Elke basisschool in Nederland heeft een zogenaamde “zorgplicht”. Dat betekent dat ouders hun kind kunnen aanmelden bij een basisschool naar keuze en dat die school dan samen met ouders en eventuele vorige scholen of voorzieningen (denk aan een peuterspeelzaal, kinderopvang, maar ook aan speciale zorgvoorzieningen en specialisten) in beeld brengt wat het kind op school nodig heeft.
Als de basisschool toch niet voor passend onderwijs kan zorgen, ook niet met extra ondersteuning, dan zorgt de school dat er een passend aanbod komt op een andere basisschool of een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd waarmee de ouders hun kind kunnen aanmelden bij een school voor speciaal basisonderwijs (SBO, in onze regio bijvoorbeeld De Fontein in Helden) of speciaal onderwijs (SO, bijvoorbeeld op de Widdonckschool in Heibloem of de Mytylschool in Venlo).

Basisondersteuning en extra ondersteuning op de basisschool
Onder basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die de basisschool zelf kan bieden om te zorgen dat het kind zich naar zijn of haar mogelijkheden kan ontwikkelen. Denk daarbij aan extra aandacht door de leerkracht, verlengde instructie, werken met maatjes en remediale hulp. Of extra ondersteuning bij kinderen met ernstige lees-en spellingproblemen, dyslexie, ernstige rekenproblemen of gedragsproblemen.


To top